Príručka kvality COP TD

 

    Certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu v technickej diagnostike

    Medzi cieľmi, ktoré si pre svoju činnosť vytýčila Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky už pri svojom vzniku v roku 1994, bolo zorganizovanie resp. iniciovanie vzniku uceleného systému vzdelávania a overovania spôsobilosti pracovníkov v oblasti technickej diagnostiky. S týmto námetom vystúpili najmä pracovníci, ktorí svojim profesným zameraním prichádzali do styku s veľkými zložitými strojmi a zariadeniami, pracujúcimi pri veľmi vysokých prevádzkových parametroch. Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania takýchto zariadení, minimalizovania vzniku rizík a ohrozenia vlastného zariadenia a jeho okolia, je nutné poznať aktuálny technický stav týchto zariadení. Pre poznanie aktuálneho stavu strojných zariadení je potrebné vykonávať ich monitorovanie metódami technickej diagnostiky. K tomu je potrebné zabezpečiť zodpovedajúci kvalifikovaný personál so systematickým zvyšovaním jeho kvalifikácie certifikačným systémom.
    Už pri koncipovaní prvých zámerov v tomto smere sa predpokladalo, že takýto systém by mal mať širší rámec, kompatibilný s podobnými alebo identickými európskymi systémami. V tomto smere vyvíja iniciatívu aj medzinárodná organizácia ISO tým, že vydala normy pre certifikáciu pracovníkov v oblasti technickej diagnostiky a akreditáciu orgánov, ktoré túto certifikáciu môžu vykonávať.
    Norma ISO 18436 pod spoločným názvom „Monitorovanie stavu a diagnostika strojov-Požiadavky na výcvik a certifikáciu personálu“,sú podporou pre tento certifikačný proces. Doteraz boli schválené a vydané časti normy:
    ISO 18436-1:2004 Condition monitoring and diagnostics of machines-Requirements for trainig and Certification of personnel-Part1: Requirements for trainig and certifying bodies and the certification process
    ISO 18436-1:2004/Cor 1:2006
    ISO 18436-2:2003 Condition monitoring and diagnostics of machines- Requirements for training and certification of personnel – Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics
    ISO 18436-3:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines- Requirements for qualification and assessment of personnel- Part 3: Requirements for training bodies and the training process
    ISO 18436-4:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines- Requirements for qualification and assessment of personnel- Part 4:Field lubricant analysis
    ISO 18436-6:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines- Requirements for qualification and assessment of personnel- Part 6:Acoustic emission
    ISO 18436-7:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines- Requirements for qualification and assessment of personnel- Part 7:Thermography
V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC aj Slovenská republika bola povinná prevziať európsku normu STN EN ISO/IEC 17024 „ Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb“.
Vývoj nových certifikačných schém osôb ako ohlas na rastúcu rýchlosť technických inovácií a narastajúcu špecializáciu personálu môže nahradiť variabilitu vo výchove a výcviku a tak pomôcť trhu práce.
    Pri koncipovaní Certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu v technickej diagnostike (COP TD) sme prijali zásadu postupného rozbiehania jeho činnosti v jednotlivých odvetviach technickej diagnostiky, v závislosti od reálnych materiálnych, finančných a najmä personálnych možností. Veľmi podstatný je aj záujem o certifikáciu v príslušných odvetviach TD zo strany potenciálnych záujemcov.
    V súčasnom období je najlepšie pripravená oblasť vibračnej, infračervenej diagnostiky a tribotechnická diagnostika, kde sú vypracované smernice: COP-01-07 “Kvalifikácia a certifikácia personálu pre vibračnú diagnostiku“, COP-02-07 "Kvalifikácia a certifikácia personálu pre infračervenú diagnostiku“ a COP-03-10 „Kvalifikácia a certifikácia personálu pre tribotechnickú diagnostiku“ . Cieľom týchto smerníc je stanoviť požiadavky na spôsobilosť a certifikačný proces pri certifikácii personálu v oblasti technickej diagnostiky. Smernice sú prílohou tejto PK.
    Pri zostavovaní Príručky kvality (PK) sme sa riadili normou STN EN ISO/IEC 17024. Podľa jej požiadaviek v PK sú uvedené spôsoby a podmienky pre riadenie a kontrolu výkonu funkcie COP TD. Príručku sme koncipovali tak, aby bola spoločná pre všetky odvetvia TD, či už pre terajšiu vibračnú, infračervenú diagnostiku, tribotechnickú diagnostiku alebo aj pre predpokladané ďalšie odvetvia.

  • Príručku kvality COPTD vám sprístupníme len na základe požiadavky cez email:    atdsr.petkova@gmail.com

    alebo na požiadanie na mobilnom čísle:  +421905200150