Vízia a poslanie ATD SR

 

 • orientácia na členov ATD SR,
 • odbornosť a profesionalita v COP,
 • prepájanie praxe a vzdelávania,
 • otvorenosť a spolupráca v odborných skupinách,
 • mienkotvorba v podnikových podmienkach,
 • snaha o etablovanie do  legislatívy.

 

 

ATD SR bude plniť cieľ vytváraním podmienok pre prácu v odborných skupinách. Prepájať podnikovú prax a vzdelávanie. Spolupracovať na výchove mladých odborníkov stredných a vysokých škôl prostredníctvom vypisovania projektov a tém pre bakalárske a diplomové práce.

 

Vytvoriť odborné skupiny ktoré budú mať zodpovedného gestora pre činnosť a spoluprácu skupiny vo vnútri aj na vonku:

 • budú garantmi pre odbornú úroveň v jednotlivých oblastiach,

 • budú udržovať členskú základňu a svojou aktivitou sa snažiť o jej rozširovanie,

 • spoluorganizovať semináre, workshopy, konferencie,

 • spolupodieľať sa s výborom ATD SR na propagácii asociácie,

 • vytvárať kontakty s podnikmi a inštitúciami v odbore,

 • zvyšovať povedomie pre COP,

 • spolupracovať na vydávaní časopisu.

 

Riadime sa týmito 5 x P:

 

Profesionalita

Poctivá práca

Poradenstvo

Priateľstvo

Partnerstvo