Stanovy Asociácie technických diagnostikov Slovenskej republiky

 

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky (ATD SR) je dobrovoľná nezávislá odborná nepolitická organizácia, ktorá sa združuje podľa §2 zákona č. 83/90 ako občianske združenie.
 2. Názov organizácie je "Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky" -ďalej ATD SR .
 3. Sídlom asociácie je: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice.
 4. ATD SR združuje odborníkov pracujúcich v oblasti technickej diagnostiky a príbuzných technických odboroch, predovšetkým v oblastiach:
 • vibrodiagnostika,
 • vyvažovanie rotačných častí,
 • tribodiagnostika,
 • termodiagnostika,
 • elektrodiagnostika,
 • protikorózna diagnostika,
 • akustická diagnostika (hluk, intenzita zvuku, ultrazvuk ...),
 • modálna a štrukturálna diagnostika objektu,
 • diagnostika rotačných strojov,
 • špeciálne formy diagnostiky.
 1. Asociácia pôsobí na území Slovenskej republiky.
 2. Pracovník, vykonávajúci diagnostické postupy sa vyznačuje realizovaním náročnej, komplikovanej a komplexnej činnosti so zameraním na posúdenie technických zariadení, objektov a prostredia, ktoré sa musí vyznačovať vysokým stupňom kvality, ktorú je možné overiť činnosťami v rámci atestácie alebo certifikácie.

 

Článok II

Poslanie ATD SR

Poslaním ATD SR je predovšetkým:

 1. Združovať odborníkov a organizácie, právnické a fyzické osoby vo veciach vymedzených článkom I/4 pri zohľadnení spoločenského záujmu, vytvárať podmienky pre zvyšovanie ich odbornej úrovne.
 2. Rozvoj nových metód a prostriedkov pre zisťovanie skutočného technického stavu strojov a strojných zariadení.
 3. Presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia, v oblasti hmotného zabezpečenie, spoločenského uznania technickej diagnostiky ako prostriedku pre minimalizáciu rizika.
 4. Poskytovať svojim členom právnu ochranu a pomoc včítane regresného riadenia vo veciach odborných a pri použití metód a prostriedkov pri formulovaní záverov na základe výsledkov získaných meraniami na konkrétnych objektoch.
 5. Sprostredkovávať vzájomné kontakty formou pravidelných odborných stáží, tak v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.
 6. Získavať najnovšie odborné informácie z oblasti metód a prostriedkov technickej diagnostiky, vrátane skúseností z ich využívania tak v Slovenskej republike ako aj v zahraničí a tieto pravidelne odovzdávať svojim členom.
 7. Organizovať odborné konferencie, semináre a školenia za účelom zvyšovania odbornej úrovne svojich členov.
 8. Zabezpečovať a vykonávať kvalifikačné a atestačné skúšky členov a iných záujemcov s cieľom získať kvalifikáciu o odbornej úrovni alebo certifikát. Príslušné doklady môže vydávať len certifikačný orgán pre certifikáciu personálu v technickej diagnostike.
 9. Zabezpečovať konzultačnú činnosť k odborným otázkam technickej diagnostiky v oblastiach vymedzených v článku I/4.
 10. Informovať svojich členov a certifikované osoby prostredníctvom odborného časopisu.
 11. Organizovať a podporovať spoločensko - odborné akcie a podnikateľskú činnosť svojich členov.
 12. Nadväzovať a rozvíjať kontakty so zahraničnými partnermi. Vytvárať podmienky pre vzájomnú spoluprácu.
 13. Pripravovať a realizovať v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami Slovenskej republiky alebo zo zahraničia formy celoživotného vzdelávania pre členov ATD SR ako aj pre tretie osoby.
 14. Spolupracovať s vysokými školami pri tvorbe študijných programov so zameraním na oblasti údržby a experimentálnych metód merania.

 

Článok III

Práva a povinnosti členov, členstvo v asociácii

 1. Členskú základňu tvoria fyzické i právnické osoby (organizácie).
 2. Členstvo je možné získať na základe písomnej prihlášky a úhrady členského poplatku.
 3. Členom asociácie môže byť každá slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá zodpovedajúcim spôsobom vykonáva činnosť týkajúcu sa danej problematiky.
 4. Čestné členstvo fyzických osôb navrhuje výbor ATD SR a schvaľuje konferencia ATD SR. Výbor ATD SR môže navrhnúť aj čestnú funkciu prezidenta ATD SR. Práva a povinnosti čestných členov ATD SR stanoví výbor ATD SR.
 5. Prijatie za člena schvaľuje Výbor ATD SR.
 6. Členstvo zaniká:
  a) písomným oznámením o ukončení členstva zo strany fyzickej alebo právnickej osoby vždy,  
  b) zrušením členstva z dôvodu úmrtia člena alebo zrušenia organizácie,
  c) vyškrtnutím zo zoznamu členov pre porušenie povinností člena ATD SR (napr. neplatenie členských príspevkov, neplnenie podmienok atestácie).
 7. Práva člena asociácie:
  a) podieľať sa na všetkých formách činnosti asociácie,
  b) využívať výhody vyplývajúce z členstva v ATD SR,
  c) požadovať na orgánoch asociácie odborno - poradenskú, konzultačnú činnosť pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činností asociácie,
  d) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti, obracať sa s otázkami na orgány asociácie,
  e) voliť a byť volený do orgánov asociácie a pracovať v odborných skupinách ATD SR, pre organizácie:
  • požadovať a získavať od asociácie informácie, stanoviská, posudky,   expertízy, odborné publikácie a využívať iné služby a výhody,
  • získavať informácie o akciách ATD SR ako aj o akciách partnerských organizácií v zahraničí,
  • vysielať svojich zástupcov na odborné akcie ATD SR.
 8. Povinnosti člena asociácie:
  a) dodržovať stanovy, pokyny a smernice asociácie,
  b) obhajovať záujmy a poslanie asociácie a svojou prácou a správaním sa prispievať k jej dobrému menu v Slovenskej republike a v zahraničí,
  c) vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený podľa platných stanov ATD SR,
  d) uhrádzať členské príspevky,
  e) aktívne pomáhať pri zvyšovaní odbornej úrovne ostatných členov asociácie,
  f) odovzdávať nové skúsenosti a metódy technickej diagnostiky členom asociácie, u organizácií:
 9. prispievať svojimi prostriedkami k realizácii odborných akcií ATD SR,
 10. vytvárať podmienky pre činnosť asociácie a umožňovať jej členom aktívnu účasť na jej práci.

 

Článok IV

Orgány ATD SR

a) konferencia ATD SR,

b) výbor ATD SR,

c) prezident ATD SR,

d) revízna komisia,

e) odborné skupiny združujúce odborníkov rovnakej profesie a záujmov v rámci Slovenskej republiky,

f) správna rada COP TD.

a) Konferencia ATD SR je najvyšší orgán ATD SR. Členmi konferencie ATD SR sú právnické a fyzické subjekty, ktoré splnia podmienky riadneho členstva ATD SR. Konferencia ATD SR sa uskutočňuje každé dva roky, ak o to nepožiada 1/3 členov ATD SR alebo výbor ATD SR. Konferencia ATD SR volí prezidenta ATD SR, členov výboru ATD SR a členov revíznej komisie ATD SR. Konferencia ATD SR je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní minimálne 1/3 riadnych členov ATD SR. Prezident ATD SR, členovia výboru ATD SR a členovia revíznej komisie sú zvolení, ak za ich zvolenie hlasovalo 51% prítomných členov ATD SR.

Medzi hlavné úlohy konferencie patrí:

 • prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za uplynulé funkčné obdobie,
 • prerokováva a schvaľuje správu revíznej komisie,
 • schvaľuje zriadenie odborných komisií,
 • schvaľuje stanovy ATD SR, ako aj prípadné zmeny týchto stanov,
 • rozhoduje o zániku ATD SR, ako aj nakladaní s majetkom po zániku ATD SR.

b) Výbor asociácie je najvyšším orgánom ATD SR v čase medzi konferenciami. Počet členov výboru je 7. Zasadá minimálnej 4x za rok. Vrcholným predstaviteľom výboru ATD SR je prezident ATD SR. Výbor ATD SR, na návrh prezidenta volí viceprezidenta ATD SR. Výbor ATD SR je uznášaniaschopný, keď sa jeho zasadnutia zúčastní minimálne 5 členov. Uznesenie výboru ATD SR je schválené, keď za neho hlasuje väčšina prítomných členov výboru ATD SR t.j. min. 4 príp. 3 členovia. Hlasovanie konferencie a výboru ATD SR je možné realizovať v zdôvodnených prípadoch, o ktorých rozhodne prezident alebo viceprezident ATD SR, aj elektronickou formou per rollam.

Výbor ATD SR zabezpečuje predovšetkým tieto činnosti:

 • realizáciu uznesení konferencie ATD SR,
 • schvaľuje ročný plán činnosti ATD SR a schvaľuje rozpočet ATD SR na príslušný rok,
 • prerokováva návrhy odborných skupín,
 • prerokováva stanoviská, odporúčania a závery revíznej komisie,
 • udeľuje ocenenia pre členov ATD SR,
 • navrhuje konferencii kandidátov na funkcie prezidenta, členov výboru a členov revíznej komisie,
 • zabezpečuje činnosť sekretariátu ATD SR,
 • pripravuje a zabezpečuje konanie konferencie ATD SR,
 • rozhoduje o prijatí za člena ATD SR a konferencii ATD SR predkladá zoznam novoprijatých členov.

c) Prezident ATD SR je štatutárnym zástupcom ATD SR, zastupuje ju navonok organizuje a riadi činnosť výboru ATD SR. V spolupráci s viceprezidentom riadi činnosť sekretariátu ATD SR, za svoju činnosť zodpovedá konferencii ATD SR. Funkčné obdobie prezidenta ATD SR je 4 roky.

d) Revízna komisia ATD SR je najvyšším kontrolným orgánom ATD SR. Počet členov revíznej komisie je 3. Revízna komisia zasadá minimálne jedenkrát do roka. Kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení konferencie a výboru ATD SR a jej hospodárenie. Správu o svojej činnosti a výsledkoch kontroly predkladá výboru ATD SR a konferencii ATD SR. Predseda revíznej komisie, ktorého si zvolia jej členovia na prvom zasadnutí po ich zvolení, príp. aj členovia revíznej komisie sa zúčastňuje/zúčastňujú zasadnutí výboru ATD SR.

e) Odborné skupiny združujúce odborníkov rovnakej profesie a záujmov v rámci Slovenskej republiky sú tvorené na základe profesijnej špecializácie členov ATD SR spravidla podľa I/4 stanov ATD SR. V rámci odborných skupín sa rozvíjajú špecializované činnosti, v rámci ktorých sa uskutočňujú odborné semináre na vybrané témy z príslušného odborného zamerania. Na čele odbornej skupiny je jej hovorca, ktorý sa na základe jeho iniciatívy, príp. podľa potreby alebo na požiadanie prezidenta ATD SR, zúčastňuje zasadnutia výboru. Hovorcu odbornej skupiny si volia jej členovia, združení v tejto skupine.

f) Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu v technickej diagnostike COP TD vykonáva činnosť v zmysle akreditácie podľa STN EN 45013. COP TD je samostatným hospodárskym strediskom, podliehajúci výboru Asociácie technických diagnostikov SR. Správna rada COP TD pravidelne sleduje a hodnotí činnosť pracovníkov COP TD. Zabezpečuje väzbu COP TD s certifikovanými odborníkmi, za účelom udržiavania vysokej odbornej úrovne držiteľov certifikátu. Správnej rade COP TD sa zodpovedá vedúci COP TD so svojimi pracovníkmi COP TD.
Činnosť COP TD sa riadi:

 • príručkou kvality,
 • smernicami COP TD,
 • štatútom a rokovacím poriadkom správnej rady COP TD.

 

Článok V

Hospodárenie

 1. Hospodárenie ATD SR sa riadi rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje výbor ATD SR. Hospodárenie s majetkom ATD SR sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi. ATD SR nakladá s majetkom v súlade so záujmami svojich členov, odborných skupín a celospoločenskými záujmami a to v rámci svojho odborného zamerania. Majetok ATD SR tvorí hmotný majetok a finančné prostriedky. ATD SR hospodári s týmto majetkom a do jeho výšky ručí za svoje finančné záväzky vo vzťahu k cudzím subjektom.
 2. Príjmy ATD SR tvoria:
  1. členské príspevky individuálnych členov,
  2. členské príspevky kolektívnych členov,
  3. príjmy z vlastnej odbornej činnosti,
  4. dotácie, sponzorské príspevky a dary členov asociácie príp. iných subjektov,
  5. časť príjmov z vykonávania certifikačnej činnosti v zmysle interných zásad schválených výborom     ATD SR,
  6. reklamná a marketingová činnosť.
 3. Výšku členských príspevkov, spôsob ich výberu a použitie v rámci činnosti ATD SR stanoví výbor ATD SR.
 4. COP TD je po hospodárskej stránke zabezpečené z poplatkov za certifikáciu spôsobilosti personálu. Kalkulácia poplatkov sa stanoví pri zohľadnení neziskového charakteru ATD SR. Výška poplatkov však musí byť stanovená tak, že pokryje všetky náklady spojené s činnosťou COP TD. Príjmy certifikačného orgánu tvoria úhrady za činnosti súvisiace s certifikáciou, do ktorých patria poplatky:
 5. za vykonanie skúšok,
 6. za vydanie certifikátu,
 7. za vydanie duplikátu certifikátu,
 8. za predĺženie platnosti certifikátu.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. V mene ATD SR sú oprávnení jednať: Prezident a viceprezident ATD SR, prípadne ďalší členovia poverení výborom ATD SR.
 2. V mene odbornej skupiny je oprávnený jednať: Hovorca skupiny, prípadne ďalší členovia skupiny, poverení hovorcom odbornej skupiny.
 3. V mene COP TD sú oprávnení jednať: Vedúci certifikačného orgánu, ktorý zodpovedá v celom rozsahu za organizáciu, riadenie a kontrolu činností súvisiace s certifikáciou. V čase neprítomnosti vedúceho COP TD preberá v plnom rozsahu jeho práva a povinnosti zástupca vedúceho COP TD.
 4. Tieto stanovy môžu byť zmenené len na základe uznesenia konferencie ATD SR.
 5. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Deň účinnosti je zhodný s dňom registrácie.
 6. O zániku ATD SR a majetkovom vysporiadaní rozhoduje konferencia ATD SR.
 7. ATD SR používa pečiatku s označením "Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky". V rámci orgánov ATD SR sú k dispozícii dva kusy pečiatok uložené na Sekretariáte ATD SR a u viceprezidenta ATD SR.


Text Stanov ATD bol schválený na zasadnutí Konferencie Asociácie technických diagnostikov dňa 26. mája 2004 v Nitre.