Vážení diagnostici a priatelia technickej diagnostiky,

 

vítam Vás na inovovanej internetovej stránke Asociácie technických diagnostikov SR (ATD SR).

ATD SR je dobrovoľná profesijná organizácia združujúca vedeckých a technických pracovníkov. Je jednou z odborných spoločností v rámci Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS).

 

Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky vznikla 11. októbra 1994 na prvej konferencii s 29 zakladajúcimi členmi. Bol založený štatút individuálneho a kolektívneho člena, ktorý v sebe zahŕňal participáciu na členstve viacerých pracovníkov kolektívneho zástupcu. Boli to zástupcovia podnikov: Slovenské elektrárne, Slovnaft, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenské železiarne a ďalších.

Od začiatku sa činnosť ATD sústredila na dva hlavné smery. Jedným bola výmena praktických skúseností členov asociácie, ale aj iných pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o danú oblasť a oblasti príbuzné technickej diagnostike. Druhým bola neustála snaha o zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov v oblasti technická diagnostika a držanie kroku s rozvojom vedy a techniky tak, ako sa rozvíja technológia a postupy vo svete.  Oba tieto smery sa vzájomne prelínajú a vzájomne ovplyvňujú, preto ich nie je možné rozdeliť.

Prvým prezidentom ATD SR sa stal prof. Ing. Igor Ballo DrSc., ktorý ju viedol deväť rokov.

Dňa 8. októbra 2003 si členovia ATD SR zvolili za prezidenta významnú osobnosť z akademickej obce Dr.h.c., mult., prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc., ktorý pôsobil a do dnes pôsobí ako vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach.

Štafetu  vedenia Asociácie technických diagnostikov SR prevzala na výročnej konferencii v Košiciach 6. októbra 2015 doc. Ing. Viera Peťková, PhD.

 

 

Vážení diagnostici a priatelia technickej diagnostiky,

 

Chcem sa Vám prihovoriť s pozície novozvolenej prezidentky ATD SR. Som jednou zo zakladajúcich členov ATD SR. V tom čase som získavala prvé skúsenosti s technickou diagnostikou, a práve v Asociácii som stretla skúsených a dobrých ľudí, vďaka ktorým som získala nové informácie a kontakty v danej oblasti. Dvanásť rokov som pracovala v pozícii viceprezidentky.

Na prelome tisícročí sme naštartovali aj realizáciu projektu vzdelávania pracovníkov v technickej diagnostike, ktorá nebola jednoduchá. Celá príprava prebiehala v spolupráci s partnerskou Asociáciou technických diagnostikov ČR. V práci sme postupovali spoločne a jednotne v súlade s európskou normou STN EN 45013. V roku 2000 pri ATD SR bol vytvorený nezávislý Certifikačný orgán personálu v technickej diagnostike pre SR, akreditovaný pri SNAS na metódu vibrodiagnostika, infračervená diagnostika a tribotechnika. Certifikačný orgán je oprávnený vydávať medzinárodne platné certifikáty pre pracovníkov v danej oblasti a v príslušnej kategórii po splnení predpísaných kritérií.

Vedúcim Certifikačného orgánu sa stal Ing. Vladimír Kopáček. Od roku 2003  COP TD nepretržite vedie doc. Ing. Viera Peťková, PhD. Dnes je certifikovaných 200 pracovníkov vo všetkých troch metódach technickej diagnostiky a v kategóriách I, II. a III.

Fungovanie ATD SR je podmienené záujmom technikov, diagnostikov, údržbárov a manažérov, ale aj pedagógov na stredných odborných školách a technických univerzitách, ktorí majú na starosti výchovu nových technikov a špecialistov.

Úspech každej firmy závisí nie len od inovácie technológie a procesov, ale aj od snahy jej zamestnancov odborne rásť a neustále sa vzdelávať. Darí sa to tam, kde je nápomocný aj manažment podniku.

Snaha ATD SR je naviazať na kľúčové energetické podniky  v SR, výrobné podniky, automobilový priemysel a s ním spolupracujúcimi firmami.

Vysoká škola predstavuje v každej krajine inštitúciu, v ktorej je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy a výskumu. Od ich kvality závisí ďalší rozvoj. V tomto kontexte aj ATD SR chce vytvoriť spoluprácu medzi školami a podnikmi. Vedecko-pedagogickí pracovníci vysokej školy so špičkovými odborníkmi z praxe by mali vytvoriť jeden tím na prípravu kvalifikovaných odborníkov.

Ich výsledky by prispeli k rozširovaniu teoretického poznania a pokroku podnikateľskej sféry. V záujme prepojenia odbornej teoretickej prípravy s praktickými skúsenosťami.