Vážení diagnostici a priatelia technickej diagnostiky,

 

vítam Vás na internetovej stránke Asociácie technických diagnostikov SR (ATD SR).

Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky (ATD SR) je dobrovoľná odborná a záujmová organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, vedeckých a technických pracovníkov pôsobiacich v priemyselných oblastiach, v energetike, vo výskume a v školstve.

ATD SR bola založená 11. októbra 1994. Jej činnosť smeruje dvomi základnými smermi.

Výmena praktických skúseností v danej oblasti v súčinnosti s vedeckými poznatkami a neustála snaha o zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov v oblasti prevencie používaním metód technickej diagnostiky. Našou snahou je držať krok s rozvojom vedy a techniky.

V ATD SR pôsobí od roku 2000 nezávislý Certifikačný orgán pracovníkov v technickej diagnostike (COP TD SR), ktorý je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), podľa STN EN ISO/IEC 17024.

ATD SR je otvorená spolupracovať s podnikmi, školami a vzdelávacími inštitúciami. Snahou je naviazať na kľúčové energetické podniky SR, strojárenské podniky, podniky pracujúce pre automobilový priemysel a s nimi spolupracujúce firmy.

Cieľom ATD je podporovať, skvalitňovať a zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov v preventívnej údržbe a informovať svojich členov o nových trendoch v postupoch a technike slúžiacej v diagnostických procesoch.

Našou aktivitou je organizovať pravidelné stretnutia, konferencie, workshopy a spoločenské podujatia svojim členom a priaznivcom.

Ponúkame odborné semináre a kurzy zamerané podľa špecifických potrieb podniku. Tieto je možné organizovať pre skupinu pracovníkov podľa konkrétneho zamerania aj priamo v podniku v bezprostrednom kontakte lektor – účastník.

V každej krajine pôsobia vysoké školy ako inštitúcie, kde sa sústredí najvyššia forma vzdelávania, veda a výskum. Od ich kvality závisí aj rozvoj celej spoločnosti. V tomto kontexte chce ATD SR vytvoriť spoluprácu medzi praxou a školou v záujme prepojenia odbornej teoretickej prípravy a praktickými skúsenosťami.

Dopyt zamestnávateľov po technicky vzdelaných pracovníkoch je vysoký. Kvalita absolventov ako i ich štruktúra nezodpovedá potrebám súčasného trhu práce. ATD SR si uvedomuje tieto výzvy a vytvára podmienky v súlade s koncepciou Priemysel 4.0 aj pre pracovníkov v praxi.

Na výrobné podmienky podniku ponúka kurzy, školenia, až po úroveň certifikácie pracovníkov pre dané podmienky.

Pre školy ponúka spoluprácu v prehlbovaní vedomostí a príprav na budúce povolanie, doplnkovými kurzami a tak napomáha vytváraniu vzťahu žiaka k povolaniu. Vybudovať v žiakoch chýbajúce zručnosti, logické myslenie a myslenie v súvislostiach, pripravovať ich na tímovú prácu pre potreby reálneho života.

Lektormi seminárov sú odborníci, ktorí sa podieľajú na výkone daných metód technickej diagnostiky, t.j. majú bohaté praktické zručnosti a teoretické vedomosti.

 

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.

Novinky

Kurz infračervenej diagnostiky 2017

03.02.2017 08:31
InterTriboDia s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v SR   organizujú Kurz...

publikácia: Termodiagnostika

19.01.2017 13:25
Termodiagnostika Účelom monografie je podať čo možno najkomplexnejšie informácie pracovníkom,...

publikácia: Tribotechnika v teórii a praxi

19.01.2017 12:52
Tribotechnika v teórii a praxi S procesom mazania sa stretávame v každej...

Tribotechnika v praxi 2016

20.10.2016 08:44
  Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, člen Zväzu Slovenských...

Kurz tribotechnik I,II

27.09.2016 00:00
InterTriboDia, s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v SR organizujú Kurz tribotechnik...

XIX. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS 2016

16.06.2016 22:50
XIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TEÓRIA A APLIKÁCIA METÓD TECHNICKEJ DIAGNOSTIKY...

Kurz vibrodiagnostiky a nastavenia súosovosti rotorov

01.06.2016 15:49
Spoločnosť B & K s.r.o., v Bratislave pod záštitou Asociácie technických diagnostikov v...

Kurz tribotechniky 2016

29.03.2016 09:53
InterTriboDia s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v...

Kurz infračervenej diagnostiky

15.03.2016 18:33
InterTriboDia s.r.o. Tlmače a Asociácia technických diagnostikov v SR   organizujú Kurz...

Odborný kurz TRIBOTECHNIK I.

19.01.2016 18:03
kurz TRIBOTECHNIK I.  Termín: 15. - 17. marca 2016  Miesto konania: ZSVTS, Koceľova 15,...